ကြိုးဝိုင်း/ကြိုးပြင် ကာကွယ်တောများ

ကြိုးဝိုင်း/ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောများ

၃၀−၇−၂၀၁၈

စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ကြိုးဝိုင်း ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော စုစုပေါင်း စုစုပေါင်း  ရာခိုင်နှုန်း
အရေအတွက် ဧရိယာ(ဧက) အရေအတွက် ဧရိယာ(ဧက) ဧရိယာ(ဧက) စတုရန်းမိုင်
ကချင် ၅၉+(၂) ၁၃၃၇၅၆၄.၉၆ ၃၄ ၃၁၉၄၂၅၅.၇၉ ၄၅၃၁၈၂၀.၇၅ ၇၀၈၀.၉၇ ၂.၇၁
ကယား ၁၇၂၆၇၈.၆၇ ၁၂ ၁၃၈၉၄၂၁.၅၈ ၁၅၆၂၁၀၀.၂၅ ၂၄၄၀.၇၈ ၀.၉၃
ကရင် (၅၀)+၅ ၁၁၁၁၃၁၅.၀၀ ၃၂ ၁၁၂၂၀၀၇.၃၉ ၂၂၃၃၂၂.၃၉ ၃၄၈၉.၅၇ ၁.၃၄
ချင်း ၁၅+(၂) ၃၈၆၇၃၅.၆၃ ၁၆ ၈၇၀၇၂၀.၄၉ ၁၂၅၇၄၅၆.၁၂ ၁၉၆၄.၇၈ ၀.၇၅
စစ်ကိုင်း ၁၅၂+(၈) ၅၉၈၆၈၉၈.၇၈ ၉၈ ၁၄၉၆၉၂၄.၇၉ ၇၄၈၃၈၂၃.၅၇ ၁၁၆၉၃.၄၇ ၄.၄၈
တနင်္သာရီ ၂၇ ၂၉၇၁၂၆၇.၇၁ ၁၆ ၄၂၁၆၁၅.၉၆ ၃၃၉၃၂၈၈၃.၆၇ ၅၃၀၁.၃၈ ၂.၀၃
ပဲခူး ၉၇+(၈) ၃၂၉၅၅၆၂.၂၆ ၆၄၁၃၀၉.၇၈ ၃၉၃၆၈၇၂.၀၄ ၆၁၅၁.၃၆ ၂.၃၅
မကွေး ၁၀၅+(၁) ၂၂၈၂၀၇၅.၃၉ ၅၂ ၄၁၂၉၈၂.၁၁ ၂၆၉၅၀၅၇.၅၀ ၄၂၁၁.၀၃ ၁.၆၁
မန္တလေး ၆၈+(၈) ၁၄၁၂၇၂၂.၉၆ ၃၇ ၁၉၈၆၁၂.၃၅ ၁၆၁၁၃၃၅.၃၁ ၂၅၁၇.၇၁ ၀.၉၆
၁၀ နေပြည်တော် ၂၁+(၃) ၇၁၄၀၄၃.၀၇ ၁၈၆၉.၅၀ ၇၁၅၉၁၂.၅၇ ၁၁၁၈.၆၁ ၀.၄၃
၁၁ မွန် ၁၄+(၂) ၄၉၁၉၅၀.၅၅ ၃၈၀၀၃.၈၄ ၅၂၉၉၅၄.၃၉ ၈၂၈.၀၅ ၀.၃၂
၁၂ ရခိုင် ၁၃ ၅၂၀၅၂၅.၉၂ ၂၃ ၁၅၇၀၇၂၇.၇၁ ၂၀၉၁၂၅၃.၆၃ ၃၂၆၇.၅၈ ၁.၂၅
၁၃ ရန်ကုန် ၁၅ ၂၆၂၅၉၇.၁၁ ၂၈၂.၀၀ ၂၆၄၈၇၉.၁၁ ၄၁၃.၈၇ ၀.၁၆
၁၄ ရှမ်း ၁၃၀+(၁) ၇၂၃၆၅၄၂.၁၄ ၄၃ ၁၀၂၈၈၁၅.၇၄ ၈၂၆၅၃၅၇.၈၈ ၁၂၉၁၄.၆၂ ၄.၉၄
  (က)ရှမ်း(တောင်) ၆၆ ၄၄၇၈၇၅၃.၄၃ ၁၈ ၁၇၇၃၇၂.၂၂ ၄၆၅၆၁၂၅.၆၅ ၇၂၇၅.၂၀ ၂.၇၈
  (ခ)ရှမ်း(မြောက်) ၅၃+(၁) ၁၅၄၄၇၀၉.၃၈ ၄၄၉၉၁.၆၅ ၁၅၈၉၇၀၁.၀၃ ၂၄၈၃.၉၁ ၀.၉၅
  (ဂ)ရှမ်း(အရှေ့) ၁၁ ၁၂၁၃၀၇၉.၃၃ ၁၇ ၈၀၆၄၅၁.၈၇ ၂၀၁၉၅၃၁.၂၀ ၃၁၅၅.၅၂ ၁.၂၁
၁၅ ဧရာဝတီ ၃၆ ၁၄၉၃၆၇၅.၃၁ ၄၇၃၇၂.၀၀ ၁၅၄၁၀၄၇.၃၁ ၂၄၀၇.၈၉ ၀.၉၂
  စုစုပေါင်း ၈၀၇+(၄၀) ၂၉၆၇၆၁၅၅.၄၆ ၃၇၉ ၁၂၄၃၆၉၂၁.၀၃ ၄၂၁၁၃၀၇၆.၄၉ ၆၅၈၀၁.၆၈ ၂၅.၁၉