ကြိုးဝိုင်း/ကြိုးပြင် ကာကွယ်တောများ

ကြိုးဝိုင်း/ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောများ

၃၁−၈−၂၀၁၉

စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ကြိုးဝိုင်း ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော စုစုပေါင်း စုစုပေါင်း  ရာခိုင်နှုန်း
အရေအတွက် ဧရိယာ(ဧက) အရေအတွက် ဧရိယာ(ဧက) ဧရိယာ(ဧက) စတုရန်းမိုင်
ကချင် ၅၉+(၂) ၁၃၃၇၅၆၃.၄၈ ၃၄ ၃၁၉၄၂၅၅.၇၉ ၄၅၃၁၈၁၉.၂၇ ၇၀၈၀.၉၇ ၂.၇၁
ကယား ၁၇၂၆၇၈.၆၇ ၁၂ ၁၃၈၉၄၂၁.၅၈ ၁၅၆၂၁၀၀.၂၅ ၂၄၄၀.၇၈ ၀.၉၃
ကရင် (၅၁)+၅ ၁၁၄၂၁၈၂.၀၀ ၃၃ ၁၁၃၆၅၃၈.၃၉ ၂၂၇၈၇၂၀.၃၉ ၃၅၆၀.၅၀ ၁.၃၆
ချင်း ၁၅+(၂) ၃၈၆၇၃၅.၆၃ ၁၇ ၈၇၅၂၆၈.၄၉ ၁၂၆၂၀၀၄.၁၂ ၁၉၇၁.၈၈ ၀.၇၅
စစ်ကိုင်း ၁၅၂+(၈) ၅၉၈၆၈၉၈.၇၈ ၁၀၅ ၁၆၅၉၀၄၁.၇၉ ၇၆၄၅၉၄၀.၅၇ ၁၁၉၄၆.၇၈ ၄.၅၇
တနင်္သာရီ ၂၇ ၂၉၇၁၂၆၇.၇၁ ၁၇ ၄၂၁၇၇၅.၉၆ ၃၃၉၃၀၄၃.၆၇ ၅၃၀၁.၆၃ ၂.၀၃
ပဲခူး ၉၇+(၈) ၃၂၉၅၃၃၃.၃၅ ၆၄၁၃၀၉.၇၈ ၃၉၃၆၆၄၃.၁၃ ၆၁၅၁.၀၀ ၂.၃၅
မကွေး ၁၀၅+(၁) ၂၂၈၂၀၇၁.၈၈ ၆၂ ၄၃၃၄၁၉.၁၁ ၂၇၁၅၄၉၀.၉၉ ၄၂၄၂.၉၅ ၁.၆၂
မန္တလေး ၆၈+(၈) ၁၄၁၂၇၂၂.၉၆ ၄၁ ၂၀၁၇၉၂.၃၅ ၁၆၁၄၅၁၅.၃၁ ၂၅၂၂.၆၈ ၀.၉၇
၁၀ နေပြည်တော် ၂၁+(၃) ၇၁၃၈၃၇.၅၇ ၁၈၆၉.၅၀ ၇၁၅၇၀၇.၀၇ ၁၁၁၈.၂၉ ၀.၄၃
၁၁ မွန် ၁၄+(၂) ၄၉၁၉၁၉.၄၉ ၃၈၁၃၄.၈၄ ၅၃၀၀၅၄.၃၃ ၈၂၈.၂၁ ၀.၃၂
၁၂ ရခိုင် ၁၃ ၅၂၀၅၂၅.၉၂ ၂၉ ၁၇၀၄၈၀၅.၇၁ ၂၂၂၅၃၃၁.၆၃ ၃၄၇၇.၀၈ ၁.၃၃
၁၃ ရန်ကုန် ၁၅ ၂၆၂၅၉၇.၁၁ ၆၀၈၉.၀၀ ၂၆၈၆၈၆.၁၁ ၄၁၉.၈၂ ၀.၁၆
၁၄ ရှမ်း ၁၃၀+(၁) ၇၂၃၆၅၄၂.၁၄ ၅၀ ၁၁၀၁၄၉၆.၇၄ ၈၃၃၈၀၃၈.၈၈ ၁၃၀၂၈.၁၉ ၄.၉၉
  (က)ရှမ်း(တောင်) ၆၆ ၄၄၇၈၇၅၃.၄၃ ၂၂ ၁၉၀၅၈၉.၂၂ ၄၆၆၉၃၄၂.၆၅ ၇၂၉၅.၈၅ ၂.၇၉
  (ခ)ရှမ်း(မြောက်) ၅၃+(၁) ၁၅၄၄၇၀၉.၃၈ ၄၅၉၃၁.၆၅ ၁၅၉၀၆၄၁.၀၃ ၂၄၈၅.၃၈ ၀.၉၅
  (ဂ)ရှမ်း(အရှေ့) ၁၁ ၁၂၁၃၀၇၉.၃၃ ၁၉ ၈၆၄၉၇၅.၈၇ ၂၀၇၈၀၅၅.၂၀ ၃၂၄၆.၉၆ ၁.၂၄
၁၅ ဧရာဝတီ ၃၆ ၁၄၉၃၆၇၅.၃၁ ၄၇၃၇၂.၀၀ ၁၅၄၁၀၄၇.၃၁ ၂၄၀၇.၈၉ ၀.၉၂
  စုစုပေါင်း ၈၀၈+(၄၀) ၂၉၇၀၆၅၅၂.၀၀ ၄၁၉ ၁၂၈၅၂၅၉၁.၀၃ ၄၂၅၅၉၁၄၃.၀၃ ၆၆၄၉၈.၆၆ ၂၅.၄၆