ဗဟိုသစ်တောလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးမှုလေ့ကျင့်ပညာပေးရေးဌာန

နောက်ခံသမိုင်းအကျဉ်း

          သစ်တောသယံဇာတအရင်းအမြစ်များအား ရေရှည်တည်တံ့အောင် ပြုစုထိန်းသိမ်းပြီး စနစ်တကျစီမံအုပ်ချုပ် ထုတ်ယူသုံးစွဲရန်အတွက် သစ်တောဝန်ထမ်းများ၊ ကျေးလက်ပြည်သူများနှင့် ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများအား သစ်တောကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေး၊ သစ်တောစိုက်ပျိုးပြုစုရေးနှင့် လူမှုသစ်တောလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ကာလတိုလုပ်ငန်းခွင်ပညာပေးသင်တန်းများဖွင့် လှစ်ပို့ချနိုင်ရေးအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရအကူအညီဖြင့် ဗဟိုသစ်တောလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးမှု လေ့ကျင့်ပညာပေးရေးဌာန (Central Forestry Development Training Center-CFDTC) အား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊ မှော်ဘီမြို့တွင် ၁၉၈၈ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ရာ၊ ၁၉၉၀ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် တည်ဆောက်ရေးပြီးစီး၍ သစ်တောဦးစီးဌာနသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပြီး၊ မေလမှစတင်၍ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင်ကျေးလက်ပြည်သူများနှင့် သစ်တောဝန်ထမ်းများအား လူမှုသစ်တောပညာရပ်ဆိုင်ရာ သင်တန်းများ ပို့ချနိုင်ရန်အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီ၏ အကူအညီဖြင့် ဗဟိုသစ်တောလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးမှု လေ့ကျင့်ပညာပေးရေးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်းခွဲ (CFDTC, Sub Center) အား၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်တွင်တည်​ဆောက်ခဲ့ရာ၊ ၂၀၀၃ခုနှစ် မေလတွင် ပြီးစီး၍ ၂၀၀၄ခုနှစ်မှ စတင်ပြီး သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ် ပို့ချလျက်ရှိပါသည်။

ဗဟိုသစ်တောလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးမှုလေ့ကျင့်ပညာပေးရေးဌာန(ပုသိမ်ကြီး)တွင်  ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ

ဖွင့်လှစ်မည့်သင်တန်းအစီအစဉ်

စဉ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းသား  (ပြည်သူ/ဝန်ထမ်း) သင်တန်းကာလ လျာထားဦးရေ
မှ ထိ
ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောတည်ထောင်ခြင်း ဆိုင်ရာ နည်းစနစ်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၆) တောအုပ် ၂၀-၅-၂၀၁၉ ၃၁-၅-၂၀၁၉ ၂၀
ဒေသခံပြည်သူများ၏ လူနေမှုဘဝမြှင့်တင်ရေးအထောက် အကူပြု ဝါးနှင့် ဝါးထွက် ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁၈) ပြည်သူ ၁၀-၆-၂၀၁၉ ၂၆-၆-၂၀၁၉ ၂၀
ပူးပေါင်းပါဝင်သော တိုးချဲ့ပညာပေးရေးနည်းစနစ် သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၃၆) တောအုပ်ကြီး ၁၉-၈-၂၀၁၉ ၂၃-၈-၂၀၁၉ ၂၀
ပူးပေါင်းပါဝင်သော တိုးချဲ့ပညာပေးရေးနည်းစနစ် သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၄၄) တောအုပ် ၂-၉-၂၀၁၉ ၁၃-၉-၂၀၁၉ ၂၀

 

ဗဟိုသစ်တောလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးမှုလေ့ကျင့်ပညာပေးရေးဌာန(မှော်ဘီ)တွင်  ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ

ဖွင့်လှစ်မည့်သင်တန်းအစီအစဉ်

စဉ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းသား   (ပြည်သူ/ဝန်ထမ်း) သင်တန်းကာလ လျာထားဦးရေ
မှ ထိ
GPS/Global Mapper/ArcGIS Software များ အသုံးပြု၍ မြေပုံထုတ်လုပ် ခြင်း၊ Flying Camera(DJI Drone) အသုံးပြုခြင်း၊ Digital Camera ရိုက်ကူး ခြင်းနည်းပညာနှင့် လက်တွေ့အသုံးပြုခြင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁) တောအုပ်ကြီး ၂၂-၄-၂၀၁၉ ၈-၅-၂၀၁၉ ၂၀
Integrated Costal Management for Mangrove & Costal Resources Training Course No.2 တောအုပ်ကြီး/ ဒုတိယဦးစီးမှူး နှင့်အထက် ၆-၅-၂၀၁၉ ၁၇-၅-၂၀၁၉ ၂၅
သစ်တောစိုက်ခင်းတည်ထောင်ခြင်းနှင့် ပျိုးဥယျာဉ်တည်ထောင်ခြင်း သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၃) တောခေါင်း ၃-၆-၂၀၁၉ ၇-၆-၂၀၁၉ ၃၀
Natural Resource Administration Training Course No.1 တောအုပ်ကြီး ၁၀-၆-၂၀၁၉ ၁၄-၆-၂၀၁၉ ၂၀
ရုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်မှတ်တမ်းထားရှိခြင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၃) အငယ်တန်းစာရေး ၁-၇-၂၀၁၉ ၅-၇-၂၀၁၉ ၃၀
ဒေသခံပြည်သူများ၏ လူနေမှုဘဝမြှင့်တင်ရေးအထောက်အကူပြု ကြိမ်ထွက် ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၃) ပြည်သူ ၁၀-၇-၂၀၁၉ ၂၁-၇-၂၀၁၉ ၂၀
သစ်အခြေခံလက်မှုအနုပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁) ပြည်သူ ၅-၈-၂၀၁၉ ၂၃-၈-၂၀၁၉ ၂၀
တော ကြပ်အကြိုလုပ်ငန်းခွင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၃) တော ကြပ် ၅-၈-၂၀၁၉ ၆-၉-၂၀၁၉ ၅၀
တရားမဝင်သစ်ဖမ်းဆီးခြင်းနှင့် သစ်တောမှုတည်ဆောက်ခြင်းသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၄) တောအုပ် ၁၉-၈-၂၀၁၉ ၂၃-၈-၂၀၁၉ ၃၀
၁၀ စက်ကရိယာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄) တောခေါင်း ၉-၉-၂၀၁၉ ၁၃-၉-၂၀၁၉ ၂၀
၁၁ သစ်မျိုးသန့်ပြန့်ပွားရေးသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၆) တောအုပ်ကြီး ၁၆-၉-၂၀၁၉ ၂၀-၉-၂၀၁၉ ၂၀

 

ဗဟိုသစ်တောလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးမှုလေ့ကျင့်ပညာပေးရေးဌာန(ပုသိမ်ကြီး)တွင်  ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ

ဖွင့်လှစ်မည့်သင်တန်းအစီအစဉ်

စဉ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းသား  (ပြည်သူ/ဝန်ထမ်း) သင်တန်းကာလ လျာထားဦးရေ
မှ ထိ
ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောတည်ထောင်ခြင်း ဆိုင်ရာ နည်းစနစ်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၆) တောအုပ် ၂၀-၅-၂၀၁၉ ၃၁-၅-၂၀၁၉ ၂၀
ဒေသခံပြည်သူများ၏ လူနေမှုဘဝမြှင့်တင်ရေးအထောက် အကူပြု ဝါးနှင့် ဝါးထွက် ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁၈) ပြည်သူ ၁၀-၆-၂၀၁၉ ၂၆-၆-၂၀၁၉ ၂၀
ပူးပေါင်းပါဝင်သော တိုးချဲ့ပညာပေးရေးနည်းစနစ် သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၃၆) တောအုပ်ကြီး ၁၉-၈-၂၀၁၉ ၂၃-၈-၂၀၁၉ ၂၀
ပူးပေါင်းပါဝင်သော တိုးချဲ့ပညာပေးရေးနည်းစနစ် သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၄၄) တောအုပ် ၂-၉-၂၀၁၉ ၁၃-၉-၂၀၁၉ ၂၀