စာအုပ်စာတမ်းများ(အခြား)

Title Download
စတင်ခန့်ရာထူး( တောအုပ်ကြီး)ရာထူးအတွက် လျှောက်လွှာပုံစံ Download
Forestry in Myanmar Download
COMMUNITY FORESTRY: A STRATEGIC PLAN ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာစီမံချက်(၂၀၁၈-၂၀၂၀) Download
အသေးစားနှင့်အလတ်စား ရွှေသတ္တုတူးဖော်မှုလုပ်ငန်းများ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းရွေးချယ်မှုနှင့် သစ်တောများအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု Download
ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက် Community Forestry Instructions(Eng & Myan) Download
ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်(myanmar only) Download
Community Forestry Sector Report English Download
EIA Brief Myanmar Download
EIA Brief English Download
EIA System Report English Download
CEA Synthesis Report Final Download
CEA Executive Summary Myanmar Download
CEA Executive Summary Final English Download
Fishery Policy Brief Myanmar Download
Fishery Policy Brief English Download

Pages