ပထမအကြိမ် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအောင်မြင်ခဲ့သည့် တင်ဒါလုပ်ကွက်ဧရိယာ (၁၀၈၂၄)ဧကအနက် (၉၈၂၄)ဧကအား ပြန်လည်သိမ်းဆည်း

ပထမအကြိမ် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအောင်မြင်ခဲ့သည့် တင်ဒါလုပ်ကွက်ဧရိယာ (၁၀၈၂၄)ဧကအနက် (၉၈၂၄)ဧကအား ပြန်လည်သိမ်းဆည်း

date: 
Wednesday, January 23, 2019 - 16:30