ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများ

ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ဌာနေအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်း ပူးပေါင်း၍ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသော အဓိက ဌာနေအဖွဲ့အစည်းများမှာ (၁) သစ်တောသယံဇာတ ပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး နှင့် ထိန်းသိမ်းရေးအသင်း(FREDA)၊ (၂) ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ နှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်း‌ရေး အသင်း (BANCA)၊ (၃) ဂေဟစနစ်နှင့် စီးပွားဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအဖွဲ့ (ECODEV)၊ (၄) မြန်မာနိုင်ငံ ပန်းဝါသနာရှင်အသင်း (MFA) နှင့် မြန်မာသဘာဝ နှင့် ငှက်ဝါသနာ ရှင်များအသင်း (MBNS) တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။